هاى موجود CD ليست
 نوع    موضوع    اثر    نام فيلم     رديف 
 برنامه    نجوم اسلامى    مركز البحوث و الدركيات    التقويم الفلكى الاسلامى     1
 برنامه    آثار باستانى ايران    ويستا آرا    1 ايرانيا     2
 برنامه    راهنماى مصور        اطلس تفضيلى بدن انسان     3
 برنامه    آثار باستانى ايران    ويستا آرا    ايرانيا 2     4
 برنامه    بازيهاى كامپيوترى    Softkey    Interuder     5
 برنامه    بازيهاى كامپيوترى        بازى بچه ها     6
 برنامه    بازيهاى كامپيوترى        Playdow     7
 برنامه    داستانهايى از قران        حكايت - داستانهاى قرانى     8
 برنامه    ديوان - فال حافظ        حافظ     9
 برنامه    بازيهاى كامپيوترى        Flight Simulator 98     10
 برنامه    قران با كشف آيات    سازمان كشورهاى اسلامى    قران     11
 برنامه    Encyclopedia    Campton    Interactive     12
 برنامه    Encyclopedia    Softkey    Multipedia     13
 برنامه    Learn Windows    M & T    Multimedia     14
 برنامه    Encyclopedia    Hutchinson    Multipedia     15
 برنامه    آيات قرانى - تواشيح        نور     16