هاى موجود CD ليست
 نوع    موضوع    اثر    نام فيلم     رديف 
 موسيقى        ناصر چشم آذر    باران عشق     1
 موسيقى        جواد معروفى    سدره     2
 موسيقى        عليرضا افتخارى    شور عشق     3
 موسيقى        محمد رضا شجريان    مركب خوانى     4
 موسيقى            مولودى     5
 موسيقى        بهزاد آقا بيگى    يادى از مولانا     6
 موسيقى    پنجاه ساعت موسيقى ايرانى    شركت سازمند    يادگار     7